Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen! Voorkom dat ze taken ontvangen, deel evenmin plannen mee. Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee!      

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944), La Citadella

   06 296 28 185 | info@connectinggoals.nl

Veel netwerken zijn te vrijblijvend en leveren geen concrete resultaten. Connecting Goals heeft expertise opgebouwd om uw organisatie te begeleiden bij het samenwerken, het opzetten, optimaliseren en realiseren van deze samenwerking.

Zorgvuldig nadenken VINDEN over; waarom en welk probleem moet worden aangepakt. Het uiteindelijke resultaat en om welke stappen het gaat. En hoe VERBINDEN we die gaan realiseren BEREIKEN; tempert vaak het enthousiasme bij diegene die verantwoordelijk zijn. Specifieke expertise, gerichte competenties en een ‘extern ’advies helpt bij het realiseren van deze doelstellingen. In eerdere projecten is bewezen dat Connecting Goals het verschil kan maken! Belangrijke voor de inhoudelijke afstemming; SAMENWERKEN is een samenspel! Het scheppen van de juiste omstandigheden is vaak onderbelicht. Een passende organisatie is van belang om een samenwerking van de benodigde effectiviteit en daadkracht te voorzien.

Vinden

   06 296 28 185 | info@connectinggoals.nl

“WHEN YOU CONNECT GOALS TO YOUR BIG STORY, YOU MAY JUST LEARN THAT MOTIVATION WILL FIND YOU!” Connecting Goals helpt organisaties en individuen om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten om (organisatie) doelstellingen te realiseren. We gaan uit van de kernkwaliteiten, motieven en passies binnen de persoonlijke ontwikkeling. Aansluiting bij motieven en drijfveren is namelijk een belangrijke motivator om anderen in beweging te brengen!

Competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en innerlijke vermogens die van belang zijn voor het succes van de organisatie. Hierbij is het essentieel dat de ambities van de organisatie en de persoonlijke motieven en competenties gekoppeld worden. Wanneer iemand intrinsiek gemotiveerd is en zijn haar passie en motivatie inzet wordt de ontwikkeling vaak opgepakt. Is de visie van de organisatie duidelijk? Is deze visie vertaald naar afdelings- en teamdoelstellingen? Pas dan is het mogelijk om de persoonlijke ambities en de typische competenties te koppelen. Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsactieplan en uitdagende en ambitieuze ontwikkelingspunten kan gestart worden. Nog steeds hebben veel organisaties functiebeschrijvingen. Kenmerkend is dat met name taakgebieden aangegeven worden en niveau. Deze omschrijvingen gaan uit van beperkingen. Competentiemanagement gaat uit van typische succesvolle en onderscheidende karakteristieken. Het traject, - hoe beweegt iemand en/of de organisatie zich naar een gewenste situatie-, is een ontwikkelingstraject en een resultaatverbeteringstraject. De stijl, het begeleiden van de ontwikkeling is typisch coaching: de ander in beweging krijgen door te leren (cq veranderen).

Verbinden

   06 296 28 185 | info@connectinggoals.nl

“IT TAKES TWO TO TANGO.“ Openheid, veiligheid, voortgang en inhoud zijn elementen die min of meer algemeen aanvaard deel uitmaken van procesmanagement. Openheid of vertrouwen is de basis bij procesmanagement om partijen tot samenwerking te krijgen; dus met interactie. Connecting Goals is in staat om deze unieke opgave binnen uw organisatie te begeleiden.

In organisaties bestaan verschillende unieke opgaven. Vaak worden veranderingen gezien als zijnde bedreigingen. Bij projecten en programma’s komt het begrip proces ook vaak voor. De uitdaging voor de sportsector ligt de komende jaren met name in het verbinden met andere sectoren. Deze procesaanpak kent een aantal begrippen: oriënteren, vormgeven en begeleiden. Waarom is een procesaanpak nodig? Vaak bepaald de voorkeur voor een bepaalde aanpak hoe het resultaat wordt bereikt. Binnen de oriëntatie is het vormen van een algemeen geaccepteerd, goed onderbouwd besluit over het proces, van essentieel belang. Maar welke procesaanpak geeft het meeste kans op succes? Vaak is dit niet het gangbare en liggen de vervolgstappen niet in de lijn met de gebruikelijke aanpak. Steeds vaker is de aanpak gericht op samenwerken en minder op onderhandelen gericht. Het is van belang dat binnen deze ‘setting’ de vervolgafspraken worden uitgevoerd en dat de processtappen worden begeleid.

Bereiken

   06 296 28 185 | info@connectinggoals.nl

“MENSEN KUNNEN EN WILLEN WEL VERANDEREN, MAAR WILLEN NIET VERANDERD WORDEN.” Het managen van projecten vraagt dan ook vaak andere competenties en leiderschap binnen de organisatie. Managers moeten niet alleen overwegen waarom en hoe ze een project gerealiseerd willen hebben. Ze moeten ook nadenken over de rollen en verantwoordelijkheden die van de opdrachtgever, de projectleider en de medewerkers worden gevraagd. Connecting Goals heeft ervaring met het inrichten van projecten. Projectleiders staan klaar om het resultaat te bepalen, het plan van aanpak te vullen, te beheersen, te adviseren en het resultaat te bereiken!

Projecten bestaan niet; je moet ze ‘maken’! Een project begint namelijk altijd met het bepalen van datgene wat het moet opleveren. De projectaanpak is zinloos bij routinewerk zoals productieprocessen en standaard procedures. Projectmatig werken bestaat uit faseren, beheersen en beslissen en helpt bij het aanbrengen van structuur in het kijken naar de werkelijkheid. Bij het faseren is het belangrijk om de projectinhoud te bepalen. Een plan van aanpak is noodzakelijk en bevat uitsluitend inhoudelijke en actiegerichte werkzaamheden of deelprojecten. Het bewaken van de voortgang gebeurt op een aantal aspecten en meetbare eisen. Bijsturen en evalueren zijn hierbij de kernbegrippen. De fase-overgangen zijn cruciaal. De beslissingen die worden genomen zijn vaak bewuste alternatieven voor de concretisering van het resultaat. Projecten worden vaak gekenmerkt door tijdelijkheid, waardoor niet of nauwelijks wordt teruggegrepen op bestaande structuren, procedures en richtlijnen. Elk project is uniek!

Samenwerken

   06 296 28 185 | info@connectinggoals.nl

Veel uitdagingen en kansen zijn te realiseren door met partijen en organisaties om je heen samen te werken. Betekenis geven aan samenwerking heeft pas zin als de doelen en resultaten inhoudelijk zijn benoemd en uitgewerkt. Uit ervaring weten we dat samenwerken niet altijd gemakkelijk is. Er zijn genoeg mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de kans op een succesvolle samenwerking groter wordt. Het zogenoemde kijkglas is een hulpmiddel om naar startende of lopende samenwerking te kijken. Dit instrument bestaat uit een aantal invalshoeken, te weten: ambitie, proces, organisatie, relatie & belangen.

 

In het figuur is te zien dat het vlak ambitie groter is dan de andere 4 vlakken. Het einddoel binnen samenwerking is zeer belangrijk. Dit is de kern van samenwerken en centraal staat dan ook de gezamenlijke ambitie van de verschillende partijen. De wereld verandert continue. Wanneer je ambitie regelmatig bespreekt, ontwikkeld die mee en kan ook aangepast worden. Dit zorgt vaak voor daadkracht en motivatie. Aandacht voor de belangen, relaties en het proces zijn essentieel. Een goede relatie is belangrijke voor de inhoudelijke afstemming. Samenwerken is een samenspel! Het scheppen van de juiste omstandigheden is vaak onderbelicht. Een passende organisatie is van belang om een samenwerking van de benodigde effectiviteit en daadkracht te voorzien.

Ervaring

   06 296 28 185 | info@connectinggoals.nl

“NOBODY CAN ACHIEVE SUCCES ALONE.”  De ervaring en kennis, opgebouwd met projecten binnen bijvoorbeeld NOC*NSF zoals; begeleiding proeftuinen, het opzetten van Olympische Netwerken, de realisatie van het Olympisch Plan 2028 en ook de implementatie van Accountmanagement en Dienstverlening, is succesvol ingezet bij diverse opdrachtgevers. Het blijkt dat Connecting Goals over specifieke kennis en competenties beschikt die benut wordt bij de realisatie van projecten en begeleiding van complexe processen. Connecting Goals is trots een fundamentele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en ambities van het sportlandschap in Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van een uitgebreid netwerk en coachende vaardigheden. 
 
Ben je als organisatie/ individu op zoek naar een ambitieuze coach en/ of enthousiaste proces- en projectbegeleiders neem dan contact op met Connecting Goals. Het gezamenlijk realiseren van ambitieuze doelstellingen is de passie en geeft de energie. Specifieke expertise, gerichte competenties en de kennis en ervaring met samenwerken is onderscheidend en doorslaggevend bij het realiseren van doelstellingen. Uit de evaluaties met opdrachtgevers blijkt dat Connecting Goals de perfecte partner is!

 partners:

 

 

Er zijn afspraken gemaakt met collega-organisaties die expert zijn binnen werving en selectie, ambities verbinden, ervaring hebben met competentiemanagement, samenwerking realiseren en dagelijks adviseren en coachen binnen de sportpraktijk. BECAUSE WE CREATE EXCELLENCE THROUGH PEOPLE!